NameTitleResearch InterestsEmail

FA5CX8D}F}2(IKVV$ELI)9C

Wenxiang Zhao

Professor

Design, analysis and control of

permanent-magnet machines

zwx@ujs.edu.cn

Xiaoyong Zhu

Professor

Design, analysis, and control of high-quality

 permanent magnet motors.

zxyff@ujs.edu.cn

Guohai Liu

Guohai Liu

Professor

Electrical machines and motor drives for

 electric vehicles, intelligent control

ghliu@ujs.edu.cn

Huangqiu Zhu

Professor

Magnetic Bearings, Bearingless Motors,

 Motor and Movement Control.

zhuhuangqiu@ujs.edu.cn

 

Guoqin Gao

Professor

Parallel robot control; Sliding mode control;

 Intelligent control; Microcomputer control

gqgao@ujs.edu.cn

Shihong Ding

Professor

Intelligent Sliding Mode Control,

 Finite-time Stability, Vehicle Dynamics

dsh@mail.ujs.edu.cn

Yonghong Huang

Professor

Power system protection and control

Special motor and intelligent control

hyh@ujs.edu.cn

Jinhua Ji

ProfessorMotor design and motor controljjh@ujs.edu.cn

Hui Liu

ProfessorIntelligent sprayer and controller, Power quality analysis, Machine learning, Robtics visionamity@ujs.edu.cn

Fangqun Wang

Associate ProfessorHeart pump design; design and optimization of permanent magnet brushless motor; control and drive of permanent magnet brushless motorlingo@ujs.edu.cn

Kai Shi

ProfessorNew energy power generation system and grid-connected control, Virtul synchronous generator and its transient control, Stability and control of grid-forming power electronics systems.shikai80614@163.com

Huawei Zhou

ProfessorPermanent-magnet machines, motor drives for electric vehicles and electromagnetic suspension, fault-tolerance control, and intelligent control.zhouhuawei@ujs.edu.cn

Zicheng Li

Associate ProfessorApplication of power electronics technology in power systems, especially active power filterlifengli9222@ujs.edu.cn

Weiyun Zhang

ProfessorEnergy and magnetic suspension technologies zwy@ujs.edu.cn

 

Xue Bai

Associate Professor

RF and vibrating ambient energy harvesting

technology , THz detection.

baixue@ujs.edu.cn

Ye Yuan

LecturerFlywheel energy storage; Bearingless motors and magnetic bearings;Fuel cell; Microgrid; Intelligent control1000050003@ujs.edu.cn; 763874393@qq.com

Qian Chen

Professor

Permanent magnet machine design, modeling,

 fault analysis, and intelligent control

chenqian0501@ujs.edu.cn

Li Ma

Associate Professor

Sliding mode control, DC-DC Converters,

 stochastic system

mali@mail.ujs.edu.cn

Kangji Li

Professor

Control-oriented modeling and optimization on building environment systems

Data-driven method based modeling and control for energy systems

Model reduction theory and its applications to distributed parameter systems

likangji@ujs.edu.cn

Yue Shen

Professor

Unmanned vehicle, Autonomous navigation,

 Intelligent control, 

Agricultural robot, Intelligent agricultural equipment, Artificial intelligence, Power quality

shen@ujs.edu.cn

 

Xin Yu

Associate Professor

Stability of Stochastic systems; Stochastic control;

 Control of unmanned vehicles

xyu@ujs.edu.cn

Yuhan Ding

Associate ProfessorMeasurement and automation of complex systemsyhding@ujs.edu.cn

说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5148\wps1.jpg

Ning Yang

professor

1. Integrated micro-nano sensor chip and micro-system design

2. Integrated portable POCT testing equipment research and development 

3. MEMS lensless imaging microscopy system design 

4. Research on microscopic image detection technology based on deep learning 

yangn@ujs.edu.cn

Wenping Xue

Associate professorModeling, control and optimization of energy systems

Finite-time stability theory and its applications

xwping@ujs.edu.cn

Xu Chen

Associate professor

1. Swarm and evolutionary algorithms, including differential evolution, particle swarm, biogeography-based optimization, hybridizatio

2. Power system and energy optimization, including solar PV parameter estimation, economic load dispatch, unit commitment 

3. Dynamic optimization of chemical and bio-chemical processes by using evolutionary algorithms

xuchen@ujs.edu.cn

Jisheng Dai

Professor

Bayesian analysis, convex optimization theory,

 wireless communications, 

machine learning and bioinformatics.

jsdai@ujs.edu.cn

Leijun Xu

Professor

RF, 

millimeter-wave and THz integrated circuit design for nondestructive detection,

 RF and vibrating ambient energy harvesting research for IoT.

xlking@ujs.edu.cn

Xiaohong Wu

Professor

Pattern recognition; Machine learning,

Spectral information processing

wxh_www@163.com

Yanxu Li

Associate professor

Electrostatic detection technology based on

 human body.

billlyx@ujs.edu.cn

Xianglin Zhu

Professor

1. Computer control and information technology.

 2. Soft measurement, modeling and intelligent control of microbial fermentation. 

3. Fermentation process and control technology of Marine biological enzyme. 

4. Decoupling control and digital technology.  

5. Study on key technologies of producing fuel ethanol by straw solid-liquid parallel fermentation.

6. Industrial process inspection and optimization control.

zxl4390@126.com

 

Electrical Engineering Other Supervisors

 

 Li Quan   Zhengming Li  Hong Zheng  Lunnong Tan  Dehong Zhu   Zhiling Liao  Yuxin Sun   Fengxiang Li        

Chao Zhang   Zebing Yang   Bo Xu    Yang Wang    Yunquan Sun    Shuping Cai    Hongping Jia   Mingwei Ren    

Fujiang Mo    Wuhui Chen    Xinhua Zhang    Yi Du    Qianwen Xiang     Zhaoling Chen      Zixuan Xiang    Liang Xu    

  


Control Science Engineering Other Supervisors 

 Li Quan    Zhengming Li    Rongbiao Zhang    Xinqiao Liu    Hong Zheng  Liang Jing    Wei Ji     Yun Qin        

Jun Zhang    Hui Jiang    Li Huang    Ke Li     Bo Wang    Tianbao Wang    Jifeng Shen  

Chao Liu   Tairen Sun   Jian Xiao   Yueping Sun